Hương Liệu Tiêu Chuẩn Tiêu chuẩn HALAL

Chứng nhận HALAL

HALAL trong tiếng A-rập có nghĩa là được phép. Nó chỉ dẫn những đồ vật hoặc hành động được Đạo Hồi cho phép. Khi liên hệ đến thực phẩm, nó thường...